• مغزی برنجی
  مشاهده محصول

  مغزی برنجی

          مغزی برنجی Brass fitting مغزی برنجی یکی از پر مصرف ترین اتصالات در سیستم های گاز ، آب و هوای فشرده می باشد. مغزی برنجی به دو نوع معمولی و فشارقوی […]

 • کاتالوگ اتصالات برنجی
  مشاهده محصول

  کاتالوگ اتصالات برنجی

            کاتالوگ اتصالات برنجی Brass Fitting Catalogue اتصالات برنجی یکی از پر مصرف ترین اتصالات در سیستم های گاز ، آب و هوای فشرده می باشد. اتصالات برنجی به دو نوع […]

 • قیمت اتصالات برنجی
  مشاهده محصول

  قیمت اتصالات برنجی

              قیمت اتصالات برنجی Brass Fitting قیمت اتصالات برنجی یکی از پر مصرف ترین اتصالات در سیستم های گاز ، آب و هوای فشرده می باشد. قیمت اتصالات برنجی به […]

 • فروش اتصالات برنجی
  مشاهده محصول

  فروش اتصالات برنجی

              فروش اتصالات برنجی Brass Fitting فروش اتصالات برنجی یکی از پر مصرف ترین اتصالات در سیستم های گاز ، آب و هوای فشرده می باشد. فروش اتصالات برنجی به […]

 • سرشیلنگی برنجی
  مشاهده محصول

  سرشیلنگی برنجی

          سرشیلنگی برنجی Brass Hoses Fitting سرشیلنگی برنجی یکی از پر مصرف ترین اتصالات در سیستم های گاز ، آب و هوای فشرده می باشد. سرشیلنگی برنجی به دو نوع معمولی و […]

 • سردنده برنجی
  مشاهده محصول

  سردنده برنجی

        سردنده برنجی Brass Nipple سردنده برنجی یکی از پر مصرف ترین اتصالات در سیستم های گاز ، آب و هوای فشرده می باشد. سردنده برنجی به دو نوع معمولی و فشارقوی تقسیم […]

 • زانو برنجی
  مشاهده محصول

  زانو برنجی

          زانو برنجی Brass Elbow زانو برنجی یکی از پر مصرف ترین اتصالات در سیستم های گاز ، آب و هوای فشرده می باشد. زانو برنجی به دو نوع معمولی و فشارقوی […]

 • تولید مغزی برنجی
  مشاهده محصول

  تولید مغزی برنجی

          تولید مغزی برنجی Brass fitting تولید مغزی برنجی یکی از پر مصرف ترین اتصالات در سیستم های گاز ، آب و هوای فشرده می باشد. تولید مغزی برنجی به دو نوع […]